Microsoft Sync Framework Services Native (x86) 1.0.1215.0

Microsoft Sync Framework Services Native (x86) 1.0.1215.0

Microsoft – Shareware –
ra khỏi 175 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft Sync Framework Services Native (x86) là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.069 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Sync Framework Services Native (x86) là 1.0.1215.0, phát hành vào ngày 09/01/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/12/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.1215.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Sync Framework Services Native (x86) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Sync Framework Services Native (x86) đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Sync Framework Services Native (x86)!

Cài đặt

người sử dụng 7.069 UpdateStar có Microsoft Sync Framework Services Native (x86) cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản